Shiramwo umutekero umwe muriyi ikurikira hama wirabire ibiri muri LumitelTV ku buntu gushika ikiringo c'umutekero mwashizemwo giheze.

UMUNSI 1

100FBU

Kwiyandikisha

Imitekero yose